Ẩn menu
6856 lượt đọc

Trang chủ

Tại đây, PHHS có thể xem tin tức mà nhà trường đăng tải, đăng ký phòng khám, thực hiện phiếu khảo sát và tra cứu những thông tin liên quan tới học sinh như: Xem thông tin học sinh, Phiếu đánh giá tiến bộ học tập, Chuyên cần, thời khóa biểu (PDF), đồng thời xem được thực đơn bữa ăn, tin tức, thư tuần của nhà trường,…

Tin tức: Cho phép PHHS cập nhật thông tin, tin tức từ nhà trường.
Đăng ký phòng khám: Phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký phòng khám cho con.
Phiếu khảo sát: Phụ huynh xem và thực hiện những phiếu khảo sát từ nhà trường.
Thông tin học sinh: Hiển thị thông tin chi tiết về học sinh.
Phiếu đánh giá tiến bộ học tập: Cung cấp thông tin về bảng điểm các môn học của học sinh theo từng thời điểm trong năm học.
Chuyên cần: Cung cấp thông tin về chuyên cần của học sinh, số ngày nghỉ học có phép/không phép.
Thời khóa biểu: Cung cấp thông tin chi tiết về lịch học, thời gian biểu của con ở trường. 
Thực đơn bữa ăn: Cung cấp thông tin thực đơn bữa ăn theo tuần trong từng tháng của học sinh.

 

(Ảnh mô tả các tiện ích trên tài khoản của phụ huynh)

(Ảnh mô tả tin tức)

 

(Ảnh mô tả thông tin học sinh)

 

(Ảnh mô tả phiếu đánh giá tiến bộ học tập của học sinh)

 

 (Ảnh mô tả thời khóa biểu)

 (Ảnh mô tả thực đơn tuần)