Ẩn menu
2732 lượt đọc

Nhập liệu

Hỗ trợ giáo viên gửi tin thông báo, nhập chuyên cần, nhập đánh giá thường xuyên, nhập đánh giá định kỳ học tập, nhập đánh giá năng lực phẩm chất (Dành cho giáo viên tiểu học), nhập điểm, nhập nề nếp (Dành cho giáo viên THCS&THPT).

 • Chức năng gửi tin thông báo:

Giúp giáo viên gửi tin thông báo tức thời về cho PHHS và giáo viên trong nhà trường.

Các bước thao tác:

Bước 1: Chọn chức năng Gửi tin thông báo. Sau đó Học sinh/Giáo viên, chọn Khối, Lớp.

Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn cần gửi.

Bước 3: Tích chọn học sinh/giáo viên cần gửi tin nhắn

Bước 4: Kích nút [Sao chép nội dung].

Bước 5: Kích nút [Gửi về di động].

 

(Ảnh màn hình gửi thông báo cho PHHS)

 • Chức năng nhập chuyên cần:

  Giúp giáo viên theo dõi, đánh giá mức độ chuyên cần của từng học sinh trong lớp chủ nhiệm theo từng tháng trong mỗi học kỳ.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn chức năng nhập chuyên cần.

  Bước 2: Chọn tháng cần nhập, chọn học sinh cần nhập.

  Bước 3: Nhập Có phép/Không phép theo từng ngày trong tuần.

  Bước 4: Kích [Lưu dữ liệu] để hoàn thành.

(Ảnh mô tả màn hình nhập chuyên cần cho học sinh)

 

 • Chức năng nhập đanh giá thường xuyên: Giúp giáo viên ghi lại những nhật ký thường nhật về học sinh, kết qua học tập của học sinh đã đạt được và chưa đạt được ở từng môn học, hoạt động giáo dục theo tháng.

(Ảnh màn hình nhập đánh giá thường xuyên)

 • Chức năng nhập đánh giá định kỳ học tập: Giúp giáo viên nhập điểm, mức độ đạt được và chỉ ra các điểm mạnh – điểm yếu của từng học sinh theo từng môn học, hoạt động giáo dục vào giữa học kỳ và cuối học kỳ.

(Ảnh màn hình nhập đánh giá định kỳ học tập)

 • Chức năng nhập đánh giá năng lực phẩm chất: Giúp giáo viên nhập mức độ đạt được và chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh về đánh giá định kỳ năng lực, phẩm chất vào giữa học kỳ và cuối mỗi năm học.

(Ảnh màn hình nhập đánh giá năng lực, phẩm chất)

 • Chức năng nhập điểm:

 • Chức năng nhập nề nếp: