Ẩn menu
1695 lượt đọc

Trang chủ

Tại đây, giáo viên nhập thông tin nhật ký cho từng học sinh về sự tiến bộ, những điều cần rèn luyện, giáo viên có thể kiểm tra được thông tin của các học sinh trong lớp, thời khóa biểu lớp học, thực đơn bữa ăn, tin tức của nhà trường tại phần tiện ích.