Ẩn menu
7604 lượt đọc

Thông báo

Hiển thị toàn bộ thông báo nhà trường gửi với thông tin người gửi là tên thương hiệu của nhà trường và nội dung thông báo hiển thị có dấu tiếng việt. Giúp phụ huynh xem được thông tin hàng ngày về kết quả học tập, rèn luyện, ý thức đạo đức của con trên lớp.

(Ảnh mô tả màn hình thông báo)